Rynek Instalacyjny

Rynek Instalacyjny to miesięcznik informacyjno-techniczny dla projektantów i instalatorów branży grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej.
Na łamach czasopisma publikowane są m.in. artykuły problemowe, przeglądy produktów i informacje o wydarzeniach branżowych.

Zamów prenumeratę

Rynek Instalacyjny porusza tematykę m.in.:
» systemów i urządzeń grzewczych,
» wentylacji oraz klimatyzacji,
» sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
» OZE oraz energooszczędności.

W obrębie działów: energia, powietrze, woda i instalacje specjalne zamieszczamy artykuły merytoryczne i przeglądy nowych produktów dostępnych na rynku.

W każdym numerze czytelnik znajdzie również aktualności z branży, informacje o szkoleniach, targach i konferencjach.

Raz na dwa lata czasopismo przyznaje nagrodę MEDIUM – Lider Instalacji, której zadaniem jest promocja najlepszych rozwiązań technicznych z zakresu branży instalacyjnej, oraz wyróżnia osoby i instytucje propagujące rzetelną wiedzę techniczną tytułem Verba Docent („słowa uczą”).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło Rynek Instalacyjny na liście czasopism punktowanych.

W ciągu roku ukazuje sie 10 numerów czasopisma, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

Rynek Instalacyjny ukazuje się od 1993 roku.

***

Installation Market

Installation Market is monthly technical information for designers and installers of heating industry, sanitary and air conditioning. Published in the journal include articles problem, review products and events industry. Installation Market moving subjects, among others:

  • Systems and heating,
  • Boilers and boiler room,
  • Ventilation and air conditioning,
  • Network, water and sewage systems,
  • Industrial installations,
  • Plumbing systems,
  • Efficiency.

Within divisions: energy, air, water and special installations we present substantive articles and reviews of new products available in the market. In each issue, readers will also find industry news, information about training, trade shows and conferences.

Every two years the magazine awards MEDIUM - Installation leader whose mission is to promote the best technical solutions for the installation industry, as well as distinguished individuals and institutions to promote reliable technical knowledge Verba way Docent (" word learning").

Ministry of Science and Higher Education has included Installation Market bulleted list of journals.

During the year, shows the August 10 issues of the magazine, with a circulation of 10 thousand copies.

Installation Market has been published since 1993.

Rynek Instalacyjny
Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 512 60 75
faks: 22 810 27 42
e-mail:
www.RynekInstalacyjny.pl

Redaktor Naczelny
Waldemar Joniec


Sekretarz redakcji
Agnieszka Orysiak


Redaktor
Jacek Sawicki


Reklama
Joanna Grabek


Dystrybucja
Katarzyna Galemba


Prenumerata
Joanna Wątor


Marketing i promocja
Katarzyna Masna