elektro.info

Czasopismo specjalistyczne poświęcone zagadnieniom związanym z elektroenergetyką i elektrotechniką, które prezentuje w sposób przystępny i łatwy do wykorzystania w praktyce przez projektantów instalacji elektrycznych i elektroinstalatorów.

Zamów prenumeratę

elektro.info to miesięcznik skierowany przede wszystkim do tych specjalistów, którzy chcą stale weryfikować i pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności zawodowe.

Zamieszczane na łamach czasopisma artykuły merytoryczne opracowywane są przez zespół, prowadzony przez praktyka - projektanta elektryka z wieloletnim doświadczeniem.
Ich tematyka dotyczy:
» ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
» systemów gwarantowanego zasilania,
» instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych,
» oświetlenia i inteligentnego budynku,
» pomiarów i bezpieczeństwa użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Jako jedyne czasopismo na rynku elektro.info publikuje autorskie projekty instalacji elektrycznych w dziale "e.projekt".

Od 2008 roku redakcja czasopisma przyznaje nagrodę VERBA DOCENT, którą honoruje autorów publikujących na łamach elektro.info oraz artykuły techniczne poświęcone elektroenergetyce i elektrotechnice, na wysokim pod względem dydaktycznym poziomie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doceniając wartość merytoryczną publikowanych artykułów, umieściło miesięcznik na liście czasopism punktowanych.

Rocznie ukazuje się 10 numerów pisma, w nakładzie 9,5 tys. egzemplarzy.

elektro.info to miesięcznik, który powstał w 2001.

***

ELEKTRO.INFO

Specialist magazine devoted to issues related to the power sector and electrical engineering, which presents in an accessible and easy to use in practice for designers of electrical installations and electrical installers.

elektro.info is a monthly magazine aimed primarily for those professionals who wish to constantly verify and deepen their knowledge and develop professional skills. Published in the journal substantive articles are developed by a team led by practice - designer electrician with years of experience. Their subject matter relates to:

  • Shock protection and lightning,
  • Guaranteed power supply systems,
  • Electrical installations in buildings,
  • Lighting and smart building
  • Measurement and safety of installations and electrical equipment.

As the only magazine on the market elektro.info publishes original projects of electrical installations in the "e.projekt".

Since 2008, the editors of the magazine awards VERBA DOCENT, which honors authors published in the pages of elektro.info and technical articles devoted to the power industry and electrical engineering, at a high level in terms of teaching.

Ministry of Science and Higher Education, appreciating the merit of published articles, placed a monthly list of bulleted magazines.

Annually published 10 issues of the magazine, with a circulation of 9.5 thousand copies.

elektro.info is a monthly magazine that was founded in 2001.

elektro.info
Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 810 65 61
faks: 22 810 27 42
e-mail:
www.elektro.info.pl
Redaktor naczelny
Julian Wiatr


Sekretarz redakcji
Anna Kuziemska


Redaktor
Karol Kuczyński


Współpraca
Jacek Sawicki


Reklama
Joanna Grabek


Dystrybucja
Aneta Cartailler


Prenumerata
Anna Sergel