Administrator i Menedżer Nieruchomości

Miesięcznik ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI skierowany jest do osób zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Zamów prenumeratę

Miesięcznik ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI adresowany jest do zarządców nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w:
» spółdzielniach,
» wspólnotach mieszkaniowych,
» towarzystwach budownictwa społecznego,
» w innych nieruchomościach mieszkaniowych i biurowych o innym statusie prawnym.

Dla zarządców przede wszystkim nieruchomości komercyjnych wydajemy dodatek Facility Management (FM), będący integralną częścią każdego numeru miesięcznika, ale wyróżniający się własną okładką.

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI – to pismo, dogłębnie analizujące problematykę gospodarowania nieruchomościami we wszystkich aspektach prawnych, finansowych, technicznych.

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI jest obecny w życiu zawodowym zarządców również poprzez udział w licznych imprezach środowiskowych jako organizator seminarium i szkoleń oraz jako patron medialny różnych spotkań branżowych.

Nakład czasopisma wynosi 7 tys. egzemplarzy.

Większość nakładu sprzedawana jest w prenumeracie redakcyjnej, ale pismo jest także dostępne w ofercie kolporterów zewnętrznych, m.in. takich firm, jak Kolporter czy Ruch.

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI ukazuje się od 1990 roku.

***

Administrator

Monthly ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI is directed to professionals in the real estate business. Monthly Administrator is addressed to managers of residential and commercial property in:

  • Cooperatives,
  • Housing communities,
  • Social housing associations,
  • In other commercial and residential properties with a different legal status.

For managers of commercial real estate primarily spend the addition of Facility Management (FM), which is an integral part of every issue of the month, but distinguished by its own cover. Administrator - this writing, analyzing in depth the issues of property management in all aspects of legal, financial, technical.

 The administrator can advise not only on the monthly magazine. Disposal P. T. Readers are our experts on the forum portal administrator24.info. 

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI is present in the life of professional managers also through participation in numerous environmental events as an organizer of the seminar and training, and as a media patron of various industry meetings. 

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI appreciated P. T.  Readers: magazine circulation are 7,000 copies. Most of the effort is sold in subscription editorial, but the letter is also available from distributors of external, inter alia, companies such as Kolporter or movement.

ADMINISTRATOR I MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI has been published since 1990.

AMN
Kontakt
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.: 22 512 60 93
faks: 22 810 27 42
e-mail:
www.administrator24.info

Redaktor naczelny
Sabina Augustynowicz


Redakcja
Jacek SawickiReklama
Joanna Grabek

 

Prenumerata i kolportaż
Aneta CartaillerSzkolenia
Joanna WątorMarketing i promocja
Joanna Grabek